Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Opis projektu

26 czerwca 2015

Projekt

Projekt jest realizowany w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu jest Ministerstwo Środowisko, w którego imieniu działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

EOG

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (Europejski Obszar Gospodarczy – UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Głównymi celami funduszy EOG są:

 • przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 • wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Cele projektu

Celami ogólnymi Projektu jest podniesienie efektywności energetycznej obiektów w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu oraz wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych.

Zakres projektu

Zakres realizacji projektu obejmuje:

 • termomodernizację, czyli ocieplenie styropianem, wełną mineralną oraz granulatem wełny mineralnej przegród budynku (ścian zewnętrznych, ościeży, stropodachów, stropów, dachu pełnego, ścian attykowych, ścian w gruncie) o łącznej powierzchni 19 486,22 m2;
 • modernizację lub wymianę stolarki drzwiowej – 9 szt. o łącznej pow. 36,93 m2;
 • modernizację lub wymianę stolarki okiennej – 68 szt. o łącznej pow. 248,65 m2;
 • wykonanie instalacji kolektorów słonecznych płaskich – 200 szt. o łącznej powierzchni czynnej 426 m2 i mocy 0,348 MW;
 • modernizację węzła cieplnego w zakresie rozdziału ciepła – szt. 1 o mocy 1,273 MW;
 • montaż systemu zarządzania energią w budynkach – 1 szt.;
 • wymianę urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne – 6 szt. o łącznej mocy 4,29 kW – obejmuje wymianę pomp o płynnej regulacji;
 • wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – 3.267 szt. o łącznej mocy 164,26 kW – lampy LED, część z czujnikami ruchu;
 • modernizację instalacji wewnętrznych – centralnego ogrzewania (c.o.) – obejmuje m.in. wymianę 720 szt. grzejników i termozaworów;
 • modernizację instalacji wewnętrznych – ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), w tym perlatory – wymiana m.in. 1.146 szt. zaworów; 3.960 m.b. instalacji; montaż 913 szt. perlatorów.

Zakres projektu obejmuje również zarządzanie projektem, wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją oraz działania informacyjne i promocyjne [wykonanie strony internetowej projektu; organizację konferencji i seminarium; wyprodukowanie materiałów promocyjnych – ulotek, broszur informacyjnych, plakatów, roll-upów, gadżetów (smycze, kubki, podstawki pod kubki, notatniki, teczki), tablic informacyjnych i pamiątkowych, nalepek do oznaczenia sprzętu)].

Przyczyny realizacji projektu

 • straty ciepła związane z wysokim wskaźnikiem przenikania ciepła nieocieplonych ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów;
 • częściowo niewymieniona stara stolarka okienna i drzwiowa, będąca źródłem znacznych strat ciepła;
 • przestarzałe instalacje wewnętrzne–c.o. i c.w.u.;
 • brak rozwiązań wspomagających zarządzanie energią w budynkach;
 • zwiększone zapotrzebowanie na energię pomocniczą;
 • wysokie koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Potrzeba realizacji działań termomodernizacyjnych przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu wynika z:

 • zbyt wysokich kosztów utrzymania budynków (kontekst gospodarczy),
 • oczekiwań mieszkańców miasta i pacjentów (kontekst społeczny),
 • konieczności ograniczenia zanieczyszczenia środowiska (kontekst środowiskowy).

Efekty projektu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 – 4.168,34 Mg/rok (procent redukcji emisji – 56%).
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 263 MWh/rok.

Koszty projektu

 • Całkowite koszty realizacji projektu: 12.067.524,51 PLN
 • Koszty kwalifikowane: 10.325.052,58 PLN (85,6% kosztów całkowitych)
 • Dofinansowanie (80% kosztów kwalifikowanych): 8.260.042,06 PLN (68,4% kosztów całkowitych)
 • Środki własne (koszty niekwalifikowane + udział własny): 3.807.482,45 PLN (31,6% kosztów całkowitych)

 Mechanizm finansowy EOG:

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.